Uznesenie z výročnej členskej schôdze Futbalového klubu PŠKB konanej dňa 21.2.2015.

22.02.2015 20:44

Uznesenie

z výročnej členskej schôdze Futbalového klubu PŠKB konanej dňa 21.2.2015.

Členská schôdza FK PŠKB v Bzinciach pod Javorinou na základe prednesených dokumentov :

a/ berie na vedomie

 1. Správu o činnosti FK PŠKB v Bzinciach pod Javorinou za rok 2014 

 2. Správu o hospodárení za rok 2014

b/ schvaľuje

 1. Plán činnosti klubu na rok 2015

 2. Členský príspevok na rok 2014 vo výške minimálne 10,- € na osobu

 3. Rozpočet FK PŠKB na rok 2015.

c/ volí

 1. za člena výboru: Mariána Mazáňa

 2. uvoľňuje z výboru Rastislava Klima na jeho vlastnú žiadosť

d/ ukladá 

 1. Vyhodnotiť diskusne príspevky z rokovania ČS, prehodnotiť ich vo výbore, návrhy a pripomienky využiť v ďalšej činnosti FK PŠKB.
  Termín : do 1. 3. 2015
  Zodpovedný : predseda FK PŠKB

 2. Zorganizovať futbalový turnaj "A" mužstiev a futbalový turnaj "starých pánov".
  Termín: 11.7.2015 resp. 8.8.2015
  Zodpovedný : výbor FK PŠKB

 3. Vybrať od členov PŠKB stanovený členský príspevok za rok 2015.
  Termín : do 15. 4. 2015
  Zodpovedný : Tomáš Kovačovic, Lukáš Stacho

5. Zvoliť podpredsedu futbalového klubu PŠKB

Termín : 23.2.2015
Zodpovedný : výbor FK PŠKB